Audiowizualni.pl

Serwis informacyjny polskich producentów filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych i programów telewizyjnych

Jesteś tutaj: Home Partnerzy Magazyn Filmowy SFP Ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami [Magazyn Filmowy]

Ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami [Magazyn Filmowy]

Na początku czerwca zakończyły się konsultacje publiczne projektu Ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i pokrewnymi. Projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wdraża dyrektywę unijną z 2014 roku, która powinna wejść w życie już w kwietniu 2016. Ministerstwo nie poprzestało jednak na przeniesieniu przepisów dyrektywy. Przedstawiony do konsultacji projekt w wielu miejscach wychodzi poza ramy dyrektywy w sposób niestety nie do końca korzystny dla twórców. Ustawa dąży do rozdzielenia dwóch podstawowych ról ozz: działalności stowarzyszeniowej i działalności w zakresie zbiorowego zarządu. Prowadzi to do bezpośredniego zagrożenia dla dotychczasowego modelu funkcjonowania Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Ustawa nadmiernie wkracza w zasady samorządności środowisk twórczych i swobodę ozz zarządzania prawami majątkowymi. Przedstawiony do konsultacji projekt może zredukować rolę SFP wyłącznie do sprawowania zbiorowego zarządu, znacznie utrudniając dalsze funkcjonowanie SFP jako stowarzyszenia wspierającego rozwój kultury polskiej.

Zgodnie z ustawą organizacjami zbiorowego zarządzania mogą być wyłącznie stowarzyszenia, które uzyskają zezwolenie na zbiorowe zarządzanie od ministra kultury. Jest to rozwiązanie, które chroni nasz rynek przed możliwością bezpośredniego działania w Polsce zagranicznych ozz, co zostało dopuszczone przez dyrektywę.

Z drugiej jednak strony, projekt otwiera możliwość zagranicznym organizacjom pośredniego przejęcia władzy w polskich organizacjach. Ozz zostaną bowiem zobowiązane do przyjmowania w poczet członków wszystkich uprawnionych, a także podmioty reprezentujące uprawnionych (w tym także zagraniczne ozz) niezależnie od ich obywatelstwa, formy prawnej, miejsca zamieszkania lub siedziby. Tak określony zakaz dyskryminacji oznacza, że członkiem SFP mogą zostać dowolni zagraniczni autorzy lub nawet zagraniczne ozz (np. francuskie SACD) bądź producenci amerykańscy. Znaczący wzrost liczby uprawnionych będących cudzoziemcami może być oczywiście niekorzystny dla polskich twórców (będą mogli zmienić zasady działania naszej organizacji czy zasady podziału tantiem).

Ustawa wprowadza nowe zasady udzielania zezwoleń na zbiorowe zarządzanie. Przewiduje dodatkowe przesłanki do spełnienia, co spowoduje, iż trudniej będzie je uzyskać. Ma nastąpić także rewizja istniejących zezwoleń. MKiDN chce uchylenia zezwoleń ozz na tych polach, gdzie faktycznie nie jest prowadzony zbiorowy zarząd. W zasadzie problem ten nie powinien dotyczyć SFP, ale podobnie jak wszystkie pozostałe ozz będziemy musieli złożyć nowy wniosek o udzielenie zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami.

Projekt przewiduje umorzenie tabel wynagrodzeń niezatwierdzonych prawomocnie w dniu wejścia w życie ustawy. Ma to także dotyczyć tych postępowań, które po wielu latach negocjacji i sporów znalazły w końcu swój finał w sądzie i są bliskie prawomocnego rozstrzygnięcia (np. tabeli SFP dot. reemisji w sieciach kablowych, zatwierdzonej nieprawomocnie w I instancji).

Projekt przyznaje także ministrowi kultury szereg nowych kompetencji nadzorczych wobec ozz. Obok dotychczas istniejącej możliwości przeprowadzania kontroli w siedzibie ozz, minister będzie mógł wydawać ozz wiążące zalecenia i rekomendacje oraz nakładać bardzo wysokie kary pieniężne na stowarzyszenie w wysokości do 1 000 000 złotych. Minister otrzymał również kompetencję do zawieszenia i odwołania dowolnej osoby z kierownictwa ozz odpowiedzialnej za stwierdzone nieprawidłowości (członka zarządu, członka komisji rewizyjnej, dyrektora biura czy nawet kierowników zajmujących się zbiorowym zarządzaniem). Mając na uwadze, że środki nadzorcze i kary mają podlegać rygorowi natychmiastowej wykonalności, działania nadzorcze ministra mogą doprowadzić do paraliżu działania ozz.

Ustawa wzmacnia znacząco kompetencje walnego zgromadzenia członków organizacji i komisję rewizyjną (ma pełnić stałą funkcję nadzorczą, a nie jedynie kontrolną, tak jak obecnie). Walne zgromadzenia będę musiały odbywać się co roku, co dla tak dużych organizacji jak SFP stanowi niewątpliwą trudność organizacyjną i logistyczną. Mając na uwadze wszystkie nowe obowiązki nałożone przez ustawę na ozz (dotyczy to także dodatkowych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych wobec swoich uprawnionych i użytkowników), przyjęcie nowych przepisów może doprowadzić do zwiększenia kosztów funkcjonowania ozz w Polsce.

Dominik Skoczek

Magazyn Filmowy SFP, lipiec/sierpień 2017

AddThis Social Bookmark Button
 
 
 
 
Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka!