Audiowizualni.pl

Serwis informacyjny polskich producentów filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych i programów telewizyjnych

Jesteś tutaj: Home Produkcja Kostiumy

Kostiumy

Kostiumograf

I. PODSTAWOWE ZADANIA

1.1. Kostiumograf jest współautorem oprawy plastycznej filmu w zakresie kostiumów odtwórców i jednym z głównych współtwórców filmu.

1.2. Kostiumograf realizuje ogólne założenia artystyczne filmu uzgodnione z Reżyserem, Producentem i Scenografem na podstawie zatwierdzonego scenariusza oraz zgodnie z podstawowymi parametrami filmu określonymi przez Producenta w warunkach skierowania do produkcji.

1.3. Kostiumograf ustala ze Scenografem kluczowe założenia stylu, formy i sposobów realizacji zarówno obrazu całego filmu, jak również poszczególnych scen i sekwencji a następnie opracowuje koncepcję funkcjonowania kostiumów jako elementu wizualizacji przestrzeni filmu, dostosowując ją do ogólnych założeń artystycznych. Swoje projekty plastyczne i propozycje kostiumów i elementów ubiorów odtwórców przedstawia do akceptacji w pierwszej kolejności Scenografowi, a za jego pośrednictwem lub ewentualnie bezpośrednio – Reżyserowi i Producentowi.

1.4. Kostiumograf wykonuje swoje zadania poprzez kierowanie całością prac przygotowawczych i zdjęciowych podległych mu pracowników pionu kostiumograficznego, we współpracy artystyczno-twórczej z innymi realizatorami i członkami grupy zdjęciowej.

Czytaj więcej...

Drugi kostiumograf

Stosowane oznaczenia i nazwy: I Asystent kostiumografa (arch.). Uwaga: nie można wykluczyć zatrudnienia „zwykłego” Asystenta kostiumografa w grupie zdjęciowej, ale praktykuje się najczęściej zaangażowanie Drugiego kostiumografa do czynności asystenckich.

I. PODSTAWOWE ZADANIA

1.1. Drugi kostiumograf jest najbliższym i bezpośrednim współpracownikiem Kostiumografa i wykonawcą jego artystycznej koncepcji oprawy plastycznej filmu w zakresie kostiumów odtwórców.

1.2. Drugi kostiumograf jest koordynatorem i wykonawcą poleceń Kostiumografa kierowanych do poszczególnych członków pionu kostiumograficznego.

1.3. Drugi kostiumograf ma prawo i obowiązek wykonywania samodzielnych prac – na polecenie Kostiumografa i pod jego ogólnym kierownictwem – w dziedzinie: 

a) projektowania plastycznego bądź technicznego kostiumów i elementów ubiorów;
b) koordynacji i nadzoru nad zakupem, wynajmem lub wykonaniem kostiumów i dodatków do nich;
c) projektowania i pozyskania zestawów lub grup kostiumów o określonych właściwościach lub przeznaczonych dla określonych grup odtwórców (np. mundurów, odzieży dla statystów w scenach masowych, itp.) z użyciem specyficznych elementów kostiumów, właściwych dla danego scenariusza i okoliczności realizacyjnych;
d) kierowania większymi zespołami współpracowników, garderobianych, pomocników, itp. podczas przygotowań i zdjęć.

Czytaj więcej...

Asystent kostiumografa

I. PODSTAWOWE ZADANIA

1.1. Asystent kostiumografa jest najbliższym współpracownikiem Kostiumografa i Drugiego kostiumografa do wykonywania wszystkich zleconych mu zadań pomocniczych w ramach realizacji oprawy plastycznej filmu.

1.2. Asystent kostiumografa może – za zgodą i na polecenie Kostiumografa filmu – czasowo zastępować Drugiego kostiumografa w pełnieniu obowiązków.

Czytaj więcej...

Garderobiana

Zawód może mieć dwie specjalności: I (Pierwsza) Garderobiana – obsługująca cały film, pracująca m.in. w okresie przygotowawczym oraz II (Druga) Garderobiana, lub po prostu Garderobiana – obsługująca tylko plan zdjęciowy i ew. inne prace okresu zdjęciowego. Męski odpowiednik zawodu: Garderobiany.

I. PODSTAWOWE ZADANIA

1.1. Garderobiana jest najbliższym współpracownikiem Kostiumografa i jego asystentów, do przygotowania wskazanych kostiumów, fizycznego pozyskania ich i przetransportowania na plan zdjęciowy, zapewnienia fachowej opieki i terminowego zwrotu.

1.2. Garderobiana wykonuje swoje zadania współpracując z ewentualnie zaangażowaną dodatkową (Drugą) Garderobianą, Pomocnikiem garderobianej, itp. oraz z całym pionem kostiumograficznym, odpowiadając materialnie za stan i liczbę pobranych przez siebie kostiumów.

Czytaj więcej...

 
 
 
 
Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka!