Audiowizualni.pl

Serwis informacyjny polskich producentów filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych i programów telewizyjnych

Jesteś tutaj: Home Produkcja Kierownictwo produkcji

Kierownictwo produkcji

Kierownik produkcji

I. PODSTAWOWE ZADANIA

1.1. Kierownik produkcji filmu jest głównym organizatorem procesu produkcji filmu i jednym z współtwórców filmu . Odpowiada za stworzenie optymalnych warunków do wyprodukowania filmu o możliwie jak najwyższej jakości artystycznej i technicznej.

1.2. Kierownik produkcji kieruje, w ścisłej współpracy z Producentem i Reżyserem, pracami organizacyjno-produkcyjnymi w grupie zdjęciowej oraz dysponuje przydzielonymi środkami finansowymi na realizację zatwierdzonego scenariusza, zgodnie z podstawowymi parametrami filmu określonymi przez Producenta w „warunkach skierowania do produkcji”, takimi jak: długość filmu, zastosowana technika, harmonogram produkcji, limit kosztów, liczba dni zdjęciowych, wskaźniki zużycia nośnika filmu, lokalizacja planów zdjęciowych i inne istotne okoliczności realizacji.

1.3. Kierownik produkcji odpowiada przed Producentem za wyprodukowanie filmu w określonej technologii, w zaplanowanym terminie, według ustalonego scenariusza i koncepcji artystycznej oraz w ramach zatwierdzonego kosztorysu.

1.4. Kierownik produkcji wykonuje swoje zadania poprzez kierowanie całością prac wszystkich realizatorów filmu i członków grupy produkcyjnej.

Czytaj więcej...

Drugi kierownik produkcji

Stosowane oznaczenia i nazwy: II Kierownik produkcji (zamiennie), Starszy asystent kierownika produkcji (arch.), I Asystent kierownika produkcji (arch.). Uwaga: pojawiająca się specjalność np. Kierownik postprodukcji, jest na ogół w randze II Kierownika produkcji.

I. PODSTAWOWE ZADANIA

1.1. Drugi kierownik produkcji jest najbliższym i bezpośrednim współpracownikiem Kierownika produkcji filmu.

1.2. Drugi kierownik produkcji jest koordynatorem i wykonawcą poleceń Kierownika produkcji wystosowywanych do poszczególnych pionów grupy zdjęciowej i ma prawo go czasowo zastępować w zakresie prowadzenia wszystkich prac organizacyjno-produkcyjnych.

1.3. Drugi kierownik produkcji może samodzielnie kierować organizacją prac w wybranej dziedzinie zadań organizacyjnych – na polecenie Kierownika produkcji i pod jego ogólnym nadzorem – jako:
a) Menedżer obiektów zdjęciowych;
b) Koordynator pracy biura kierownictwa produkcji;
c) Zastępca Kierownika produkcji do spraw ekonomiczno-produkcyjnych;
d) Koordynator (kierownik) postprodukcji;
e) Koordynator pracy drugiej ekipy;
f) koordynator transportu – w dużych i skomplikowanych produkcjach; itp.

Zakres prac Drugiego kierownika produkcji określa umowa.

Czytaj więcej...

Kierownik planu

I. PODSTAWOWE ZADANIA

1.1. Kierownik planu jest bezpośrednim współpracownikiem Kierownika produkcji filmu.

1.2. Kierownik planu jest organizatorem zdjęć, koordynatorem działań realizatorów oraz personelu pomocniczego na planie zdjęciowym, doprowadzającym do sprawnego wykonania planowanej partii zdjęć każdego dnia zdjęciowego. Za swoją pracę odpowiada przed Kierownikiem produkcji.

1.3. Kierownik planu, wykonując codzienne zadania wynikające z planów pracy, powinien stwarzać optymalne warunki pracy Reżyserowi przy realizacji zdjęć. 

Czytaj więcej...

Asystent kierownika produkcji

I. PODSTAWOWE ZADANIA

1.1. Asystent kierownika produkcji jest najbliższym współpracownikiem Kierownika produkcji i Drugiego kierownika produkcji wykonującym wszystkie zlecone mu zadania pomocnicze w ramach realizacji filmu.

1.2. Asystent kierownika produkcji może – na polecenie Kierownika produkcji filmu – czasowo zastępować Drugiego kierownika produkcji w pełnieniu jego obowiązków.

Czytaj więcej...

Administrator filmu

Samodzielnie funkcjonujący Administrator, występuje w coraz mniejszej liczbie produkcji, przeważnie są to duże realizacje. Nierzadko jego funkcję pełnią wyznaczone osoby ze służb księgowych Producenta. W przypadku pełnienia funkcji Administratora filmu przez Głównego księgowego lub innego pracownika księgowości Producenta nie zwalnia to tych osób z obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych wobec Kierownika produkcji.

I. PODSTAWOWE ZADANIA

1.1. Administrator filmu jest bezpośrednim współpracownikiem Kierownika produkcji. Podstawowym zadaniem Administratora jest prowadzenie dokumentacji finansowej produkcji filmu zgodnie z przepisami prawa, systemem organizacyjno-księgowym Producenta i strukturą kosztów przewidzianą w kosztorysie filmu.

1.2. Administrator filmu współpracuje z Kierownikiem produkcji przy sporządzaniu planów kosztorysowych, sprawozdań i kosztorysów wynikowych oraz przygotowuje na bieżąco wszystkie wydatki dbając o poprawność i czytelność dokumentacji finansowej. Informuje Kierownika produkcji o aktualnym stanie realizacji budżetu filmu. Prowadzi dokumentację wszystkich działań finansowych wg zasad określonych ustawą o rachunkowości i innymi przepisami prawa.

1.3. Administrator filmu może pełnić czynności kasjerskie, po spełnieniu warunków organizacyjnych określonych przepisami finansowymi o organizacji wypłat, transporcie gotówki i limitach kasowych.

Czytaj więcej...

Sekretarka grupy zdjęciowej

Inna stosowana nazwa: Sekretarz grupy zdjęciowej. W praktyce zdarza się coraz częściej, że funkcję tę wypełnia Sekretarka producenta, Drugi kierownik produkcji (biuro) lub inne wyznaczone osoby.

I. PODSTAWOWE ZADANIA

1.1. Sekretarka grupy zdjęciowej jest bezpośrednim współpracownikiem Kierownika produkcji. Podstawowym zadaniem Sekretarki grupy zdjęciowej jest prowadzenie sekretariatu biura kierownictwa produkcji filmu.

1.2. Sekretarka grupy zdjęciowej prowadzi kancelarię grupy zdjęciowej, sporządzając i archiwizując wszelką korespondencję związaną z produkcją filmu oraz wdrażając w obieg (według wytycznych Kierownika produkcji zgodnie z pkt. 4.2.3.) bieżące informacje między wszystkimi pionami realizatorskimi.

1.3. Sekretarka grupy zdjęciowej wykonuje wszystkie zlecone jej przez Kierownika produkcji
i Drugiego kierownika produkcji pomocnicze prace organizacyjne związane z koordynacją produkcji.

Czytaj więcej...

 
 
 
 
Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka!